Podmienky a pravidlá súťaže pre rok 2021

I. PREAMBULA SÚŤAŽE

Súťaž je vyhlasovaná v dvojročnom intervale od roku 2001. Zameriava sa na prezentáciu dosiahnutých výsledkov v oblasti starostlivosti o vidiek, konkurencieschopnosti, výnimočnosti a schopnosti slovenských dedín prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie. Prezentuje úspechy, výnimočnosť slovenskej dediny a tvorivej práce jej predstaviteľov a obyvateľov na rozvoji ich domova a povzbudzuje ich do ďalších aktivít. Zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na snahu slovenských dedín priblížiť sa procesu rozvoja obcí na európskej úrovni so zachovaním tváre a duše slovenskej dediny.

Cieľom súťaže je preveriť úspešnosť rozvoja starostlivosti o vidiek, dosiahnuté výsledky, konkurencieschopnosť, výnimočnosť a schopnosť slovenských dedín prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie. Súťaž zároveň upriamuje pozornosť verejnosti na fakt, že vidiecky priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou Slovenska a upevňuje jeho postavenie v spoločnosti.

Držiteľ titulu Dedina roka postupuje do súťaže o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) od roku 1990 a prezentuje Slovenskú republiku na európskej úrovni.

II. VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Súťaž je vyhlásená ako národná súťaž za účasti vyhlasovateľov a partnerov:

 • oficiálne zverejnením podmienok a pravidiel súťaže na webovom sídle www.dedinaroka.sk;
 • vydaním tlačovej správy prostredníctvom SAŽP.
III. ZÁŠTITA NAD SÚŤAŽOU, VYHLASOVATELIA, PARTNERI A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Záštita nad súťažou:

Nad 11. ročníkom súťaže Dedina roka prevzal záštitu minister životného prostredia Ján Budaj.

Vyhlasovatelia:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

Spolok pre obnovu dediny (SPOD)

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Generálny partner:

COOP Jednota Slovensko, s. d.

Partnerské organizácie:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR)

Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI)

Národné osvetové centrum (NOC)

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SZKT)

Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA)

Samosprávne kraje SR

Hlavný mediálny partner:

RTVS – Rádio Regina

Mediálni partneri:

Enviromagazín, Obecné noviny, VerejnásprávaSR.sk, Roľnícke noviny

Organizátor:

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

IV. MANAŽMENT SÚŤAŽE

Súťaž organizuje Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej SAŽP). Odborne ju koordinuje manažér súťaže, zastupuje ho tajomník, ktorý zabezpečuje organizáciu súťaže. Súťaž administrujú pracovníci SAŽP, sekcie environmentalistiky, odboru starostlivosti o vidiecke životné prostredie. Vyhlasovatelia a partneri súťaže poskytujú pri súťaži súčinnosť na základe vzájomnej dohody.

V. PODMIENKY ÚČASTI

Súťaže Dedina roka sa môže zúčastniť každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity, úspešný rozvoj obce a jeho výsledky v zmysle udržateľného rozvoja vidieka.

 Súťažiaca obec musí:
 • prezentovať komplexne vykonávaný rozsah rozvoja dediny vo všetkých siedmich hodnotených oblastiach, pričom ciele by nemali byť plnené iba obecným úradom, ale aj ďalšími partnermi (občania, organizácie, podnikatelia, mikroregión);
 • mať na dosiahnutie cieľov vo všetkých oblastiach k dispozícii koncepčné dokumenty vypracované na princípe udržateľného rozvoja, podporené víziou, fantáziou a odvahou;
 • dosahovať ciele dlhodobo úspešnými metódami a stratégiami, ako sú zvýšené vlastné iniciatívy a účasť obyvateľstva, dialóg politikov, expertov s obyvateľmi, dôraz na spoluprácu v susedskom a komunálnom partnerstve.

Do súťaže sa môžu prihlásiť aj obce, ktoré sa zúčastnili minulých ročníkov súťaže, pričom držitelia titulu Dedina roka sa môžu opätovne prihlásiť do súťaže až po 10 rokoch od získania titulu. Obce ocenené v minulých ročníkoch nemôžu získať opakovane identické ocenenie.

VI. OBLASTI HODNOTENIA
vízia, strategické dokumenty, obecné a mimoobecné partnerstvá

vízia obce, vytváranie partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni, existencia strategických a rozvojových dokumentov, metódy budovania partnerstiev, účasť laickej a odbornej verejnosti v plánovacích procesoch, medzinárodná spolupráca, výmena skúseností, projekty realizované v partnerstvách

hospodárenie v obci 

prítomnosť obecných podnikov, súčinnosť poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a obce, ekologicky únosné a racionálne využívanie a zaobchádzanie s miestnymi zdrojmi, surovinami a ich využitie vo výrobe, podpora obce v oblasti pestovania, chovateľstva a ovocinárstva, predaja z dvora, remesiel, vytváranie podmienok v obci pre zvyšovanie zamestnanosti, podpora miestnych podnikateľov, inovácie v oblasti hospodárstva

vzhľad obce a Štruktúra stavieb v obci

harmonický obraz dediny, celoplošný a rovnomerný rozvoj obce a jej infraštruktúry, systematický rozvoj obce v súlade so strategickými dokumentmi obce, vzhľad obce a čistota v obci, čitateľný prejav stavebného poriadku s rešpektovaním znakov tradičnej regionálnej architektúry v novej výstavbe, súlad starého s novým, rozsah, spôsob a charakter obnovených objektov, tvorba a využívanie verejných priestranstiev

hmotné a nehmotné kultúrne bohatstvo obce 

ochrana a starostlivosť o hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo (kultúrno-historické objekty, historické krajinné a sídelné štruktúry, tradičné ľudové zručnosti, etnografické prejavy, folklorizmus), starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru, atmosféra a originalita, tvorivosť a lokálpatriotizmus

vzájomná spolupráca obce a jej obyvateľov, podmienky pre život

školstvo, sociálna a zdravotná starostlivosť, sociálne služby a charita, rozsah a rôznorodosť spolkovej, klubovej a inej záujmovej činnosti, podmienky pre stretávanie, šport a oddych, výchova, vzdelávanie a osveta, komunikácia a práca s ľuďmi s dôrazom na marginalizované skupiny, zapojenie občanov do aktivít obce

cestovný ruch v obci, atraktivity a marketing

ponuka obce pre návštevníkov, prírodné a kultúrno-historické podmienky, rekreačné lokality, náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, oddychové miesta, iné atrakcie, špecifiká, pohostinnosť, existencia zariadení cestovného ruchu a ich ponuka, súčinnosť obce a poskytovateľov služieb, využitie prvkov miestneho koloritu, členstvo v združeniach cestovného ruchu, prístup k informáciám a ich kvalita, propagácia

starostlivosť o životné prostredie, zeleň a krajinu

ochrana prírody a krajiny, biologicky a ekologicky cenné lokality, ochrana a tvorba krajinotvorných prvkov, voda v krajine, jej zadržiavanie, protipovodňové opatrenia, opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy a adaptácia na ne, podpora a využívanie technológií šetrných k životnému prostrediu, údržba verejnej zelene, ochrana pôvodného genofondu, environmentálna výchova

VII. SPÔSOB PRIHLASOVANIA, KONZULTÁCIE A UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK
Spôsob prihlasovania

Impulz na prihlásenie do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenskej republiky. Obec sa do súťaže prihlasuje prostredníctvom vyplnenej, starostom podpísanej Prihlášky, vyplneného formulára Oblasti hodnotenia s podpornými prílohami a fotodokumentáciou. Účasť obce v súťaži je bezplatná. Oba dokumenty musia byť v stanovenom termíne zaslané na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Súťaž Dedina roka 2021
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Vyplnená, starostom podpísaná prihláška spolu s vyplneným formulárom Oblasti hodnotenia bez podporných príloh a fotodokumentácie musí byť v stanovenom termíne zaslaná i elektronicky na adresu:

sdrinfo@sazp.sk

Prihláška, formulár Oblasti hodnotenia, podmienky a pravidlá súťaže a aktuálne informácie sú zverejnené na oficiálnom webovom sídle www.dedinaroka.sk.

Konzultácie k prihláškam

SAŽP poskytuje obciam konzultácie počas doby prihlasovania k vypracovaniu prihlášok a informácie o podmienkach a pravidlách súťaže.

Kontaktné údaje

Slovenská agentúra životného prostredia – Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie

Ing. Silvia Čiaková, 048 / 43 74 176, silvia.ciakova@sazp.sk, sdrinfo@sazp.sk

Mgr. Michaela Daubner, PhD., 048 / 43 74 254, michaela.daubner@sazp.sk, sdrinfo@sazp.sk

Uzávierka prihlášok

Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2021 (rozhoduje dátum podania).

Spracovanie prihlášok

Prihlášky zhromažďuje, eviduje, kontroluje ich úplnosť a spracúva údaje organizátor súťaže. Obce, ktoré zaslali neúplné prihlášky sú vyzvané na doplnenie chýbajúcich údajov a príloh.

VIII. PREDMET A PROCES HODNOTENIA
Predmet hodnotenia:
 • komplexnosť vyplnenia prihlášky;
 • komplexnosť vyplnenia formulára Oblasti hodnotenia za sedem oblastí hodnotenia;
 • podporné prílohy a fotodokumentácia;
 • stupeň/významnosť plnenia cieľov rozvoja dediny;
 • uplatnené metódy a techniky práce;
 • prezentácia obce pred Národnou hodnotiacou komisiou počas jej návštevy.
Proces hodnotenia:
 • hodnotenie obcí vykonáva Národná hodnotiaca komisia (ďalej hodnotiaca komisia) v zmysle metodiky hodnotenia;
 • hodnotenie prebieha parciálne v území a na národnej úrovni; členovia hodnotiacej komisie sú rozdelení do parciálnych výjazdových skupín, pričom každá skupina navštívi určitý počet obcí v závislosti od počtu prihlásených;
 • hodnotiaca komisia na svojom záverečnom zasadnutí určí na základe výjazdov a prezentácií hodnotiacej komisie víťaza súťaže, ktorý získa titul Dedina roka 2021, 2. a 3. miesto a udelí ocenenia v jednotlivých súťažných kategóriách;
 • hodnotiaca komisia nemusí udeliť všetky ocenenia, generálny partner súťaže má právo udeliť vlastné ocenenie podľa svojho zamerania a uváženia;
 • hodnotiaca komisia formou zápisu uzavrie výsledky súťaže a organizátor súťaže zabezpečí ich zverejnenie v médiách; výsledky rešpektujú zúčastnené obce ako i vyhlasovatelia a partneri súťaže.
 IX. NÁRODNÁ HODNOTIACA KOMISIA
Zloženie hodnotiacej komisie:

Predseda komisie – manažér súťaže (SAŽP);
Tajomník komisie – tajomník súťaže (SAŽP);
Ostatní členovia – zástupcovia vyhlasovateľov a partnerských organizácií súťaže, zástupca generálneho partnera súťaže, zástupca víťaza predchádzajúceho ročníka súťaže;

Menovanie členov hodnotiacej komisie:

Členovia hodnotiacej komisie vykonávajú svoju činnosť v hodnotiacej komisii na základe menovacieho dekrétu. Menuje ich štatutárny zástupca organizátora súťaže.

X. OCENENIA
Obce prihlásené do súťaže môžu získať nasledovné ocenenia:
 • víťaz súťaže získa titul Dedina roka 2021 a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny;
 • 2. miesto;
 • 3. miesto;
 • ocenenia za jednotlivé oblasti hodnotenia;
 • mimoriadne ocenenie za pozoruhodné výsledky.
Ceny pre ocenené obce:
 • diplom a smaltovaná tabuľa na fasádu obecného úradu s označením podľa ocenenia;
 • vecné ceny od vyhlasovateľov a partnerov súťaže;
 • víťazná obec získava od generálneho partnera súťaže finančný príspevok na organizačné zabezpečenie slávnostného odovzdávania ocenení a na zabezpečenie účasti v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny a ďalej viazané finančné prostriedky na realizáciu projektu podporujúceho rozvoj obce;
 • ostatné ocenené obce získajú od generálneho partnera súťaže viazané finančné prostriedky na realizáciu projektu podporujúceho rozvoj obce.
XI. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE A POVINNOSTI VÍŤAZA

Po záverečnom zasadnutí hodnotiacej komisie sú výsledky súťaže zverejnené formou tlačovej správy v médiách a prostredníctvom dostupných možností vyhlasovateľov a partnerov súťaže.

Víťaz súťaže sa zaväzuje že:
 • v spolupráci s vyhlasovateľmi a generálnym partnerom súťaže zabezpečí koncom kalendárneho roku 2021 vo svojej obci slávnostné odovzdávanie ocenení;
 • bude spolupracovať so SAŽP na príprave súťažných podkladov do súťaže o Európsku cenu obnovy dediny;
 • zabezpečí osobu, ktorá bude prezentovať obec v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny počas hodnotenia obce členmi medzinárodnej komisie tejto súťaže a pri slávnostnom odovzdávaní ocenení v súťaži o 17. Európsku cenu obnovy dediny na jeseň kalendárneho roku 2022 (jazykové schopnosti, všestranné vedomosti o obci);
 • bude prezentovať generálneho partnera súťaže v súvislosti s aktivitami obce spájanými so súťažou Dedina roka 2021.
XII. PROPAGÁCIA VÝSLEDKOV SÚŤAŽE
 • vydanie oficiálnej tlačovej správy;
 • vydanie informačnej brožúry a zhotovenie výstavných panelov;
 • propagácia na webových sídlach vyhlasovateľov a partnerov súťaže;
 • využitie iných komunikačných kanálov vyhlasovateľov a partnerov súťaže;
 • iná alternatíva predstavená vyhlasovateľmi a partnermi súťaže.
XIII. DELEGOVANIE DO EURÓPSKEJ SÚŤAŽE

Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečuje delegovanie držiteľa titulu Dedina roka 2021 do európskej súťaže a zároveň uhrádza účastnícky poplatok za nominovanú obec Európskemu pracovnému spoločenstvu pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung). SAŽP sa podieľa na príprave prihlášky do európskej súťaže a prezentácie pred medzinárodnou komisiou.

XIV. ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT SÚŤAŽE *

Národná súťaž

Vyhlásenie súťaže

FEBRUÁR 2021

Uzávierka prihlášok obcí do súťaže

30. apríl 2021

Stretnutie vyhlasovateľov a členov Národnej hodnotiacej komisie

MÁJ 2021

Hodnotenie obcí v území

MÁJ – JÚL 2021

Záverečné zasadnutie národnej hodnotiacej komisie

JÚL – AUGUST 2021

Vyhlásenie výsledkov súťaže                                                                              

SEPTEMBER 2021

Slávnostné odovzdávanie ocenení vo víťaznej obci

OKTÓBER – NOVEMBER 2021

Európska súťaž

Uzávierka prihlášok do európskej súťaže                                      

FEBRUÁR 2022

Hodnotenie víťaznej obce medzinárodnou komisiou

JÚN – JÚL 2022

Záverečný ceremoniál odovzdávania ocenení

JESEŇ 2022

* zmena harmonogramu vyhradená