Doplňujúce informácie o spracúvaní osobných údajov počas akcie / podujatia pre informačný systém: IS propagácia

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00626031 email: sazp@sazp.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

email: dpo8@proenergy.sk

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

  Účelom spracúvania osobných údajov je: pozitívna propagácia aktivít prevádzkovateľa, dokumentačné a prezentačné účely.Spracúvanie osobných údajov môže byť založené na nasledovnom právnom základe:
  – oprávnený záujem prevádzkovateľa, alebo tretej strany na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a §13 ods. 1 písm. f) Zákona.
  Odôvodnenie: je záujmom prevádzkovateľa budovať dobré interné vzťahy, ako aj externé vzťahy smerom k prevádzkovateľovi a zachovávať jeho dobré meno. Pre tento účel využíva aj organizované akcie a podujatia pre dotknuté osoby, priebeh ktorých má v záujme pre svoje potreby zdokumentovať a využiť pre propagáciu prevádzkovateľa a jeho aktivít.

 2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

  Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: osoby zúčastňujúce sa akcie / podujatia
  Rozsah spracúvaných osobných údajov:
  Osobné údaje osôb zúčastňujúcich sa akcie / podujatia – fotografie, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy.

 3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

  Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:Iný oprávnený subjekt
  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovZmluvný partner (na základe zmluvy)
  § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovSo súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

  Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

  Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (pohybom v priestoroch kde sa vyhotovujú fotografie, audiovizuálny, či iný záznam).

 6. Doba uchovávania osobných údajov

  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.

 7. Profilovanie

  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 8. Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: osobneudaje@sazp.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

  Dotknutá osoba poskytuje svoje údaje dobrovoľne, poskytnutie nie je zákonnou/ zmluvnou požiadavkou. Je v záujme prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje na základe dobrovoľného súhlasu dotknutých osôb, pokiaľ sa však z objektívnych príčin javí ako nemožné (alebo neprimerané) získať súhlas dotknutých osôb, spracúvanie môže prevádzkovateľ vykonávať v rámci svojho oprávneného záujmu. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neudeliť, či odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo sa rozhodne namietať spracúvanie jej osobných údajov, prevádzkovateľ rešpektuje jej rozhodnutie a zabezpečí, aby sa osobné údaje tejto dotknutej osoby nespracúvali. Zároveň platí, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.