Súťažiace obce musia prezentovať komplexne vykonávaný rozsah rozvoja dediny v hodnotených oblastiach, pričom ciele by nemali byť plnené iba samosprávou, ale aj ďalšími partnermi. V rámci súťaže sú dediny posudzované na základe nasledujúcich okruhov hodnotiacich kritérií:

DEDINA AKO PARTNER

Sa posudzuje podľa uzavretých dohôd a fungujúcich partnerstiev, uplatnených metód a stratégie zabezpečovania udržateľného rozvoja
vrátane existencie rozvojových dokumentov, nadobecnej a cezhraničnej spolupráce, odovzdávania skúseností a kultúry partnerských vzťahov.

DEDINA AKO HOSPODÁR

Charakterizuje ju prítomnosť, výkonnosť a verejná angažovanosť miestnych podnikov a iných hospodárskych subjektov, súčinnosť poľnohospodárov, lesníkov a obce, ekologicky únosné a racionálne využívanie a zaobchádzanie s miestnymi zdrojmi a surovinami a ich využitie vo výrobe, vytváranie podmienok pre zvyšovanie zamestnanosti.

DEDINA AKO MAĽOVANÁ

Sa môže pochváliť viacerými obnovenými objektmi a drobnou architektúrou, súladom starého a nového, čitateľným prejavom stavebného poriadku a snahou rešpektovať regionálnu architektúru v novej výstavbe, čistotou a celkovým vzhľadom obce.

DEDINA AKO KLENOTNICA

Sa posudzuje v rámci uchovávania kultúrnych hodnôt, realizácie kultúrnych aktivít, zachovávania tradícií, zvykov, zručností, tvorivosti a lokálpatriotizmu. Do úvahy sa berie uchovanie pôvodných objektov ľudového staviteľstva, ochrana prírodných a kultúrnych lokalít, celková atmosféra a originalita obce.

DEDINA AKO POSPOLITOSŤ

Charakterizuje ju rozsah a rôznorodosť spolkovej, klubovej a inej záujmovej činnosti, podmienky na verejné spoločenské stretnutia, sociálne služby a charita, starostlivosť o dôchodcov, mládež a marginalizované skupiny, stav výchovy, vzdelávania a osvety, podmienky pre šport a oddych, komunikácia a práca s ľuďmi, občianska angažovanosť a spolupráca.

DEDINA AKO PARTNER

Sa posudzuje podľa uzavretých dohôd a fungujúcich partnerstiev, uplatnených metód a stratégie zabezpečovania udržateľného rozvoja vrátane existencie rozvojových dokumentov, medziobecnej a cezhraničnej spolupráce, odovzdávania skúseností a kultúry partnerských vzťahov.

DEDINA AKO HOSTITEĽ

Sa prejavuje predovšetkým ponukou obce pre návštevníkov a dobrou úrovňou zariadení slúžiacich cestovnému ruchu – ubytovacích, stravovacích, športových, kultúrno-spoločenských a doplnkových služieb a využívaním prvkov miestneho koloritu. K tomu patrí pohostinnosť, kvalitné informácie, priestorové informačné značenia, propagácia, náučné a turistické chodníky, cyklotrasy a verejné oddychové miesta.

DEDINA AKO ZÁHRADA

Je taká, ktorá sa stará o krajinu a verejné priestranstvá ako o vlastnú záhradku. Udržuje kvalitu životného prostredia na vysokej úrovni, chráni čistotu vody, vzduchu, pôdy, využíva environmentálne šetrné technológie a postupy, implementuje opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy, pri výsadbe zelene propaguje staré a krajové odrody, podporuje environmentálnu výchovu a vzdelávanie svojich občanov.